Natuurpunt krijgt beheer van 210ha natuur in Grote Getevallei
14 september 2014
Gemeentebestuur steunt fruitsector
24 september 2014
Bekijk alles

Gemeente geeft negatief advies voor windmolenpark. Een totaalplan voor ruime regio is noodzakelijk.

Het college van Burgemeester en Schepenen van Linter boog zich vandaag over een standpunt ten aanzien van het projectvoorstel van Green Energy Dynamics voor de plaatsing van zes windturbines op het grondgebied van de gemeente Linter.

Het bestuur staat positief tegenover initiatieven die op een duurzame wijze alternatieve energie produceren. Het college is echter van oordeel dat een dergelijk belangrijk project met repercussies op velerlei domeinen, zowel ruimtelijk, economisch, ecologisch, als maatschappelijk, moet passen in een doordacht en overlegd totaalplan vanwege de hogere overheden, en dit voor een ruime regio.

Een dergelijk totaalplan, waarvan de Vlaamse en provinciale overheden de realisatie op zich moeten nemen, moet als doel hebben te komen tot afgebakende zones in Vlaanderen die geschikt zijn voor duurzame energievormen, en dit op basis van gedegen studiewerk betreffende technische, ruimtelijke en maatschappelijke mogelijkheden. Enkel dergelijk proces kan resulteren in een maatschappelijk draagvlak en concrete realisaties. Het geeft ook de mogelijkheid tot een betere coördinatie tussen de verschillende initiatieven van windmolenparken, eerder dan geïsoleerde initiatieven in verschillende gemeenten.

De beslissing van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 24 juni 2014 tot opmaak van een visienota met energiekansenkaarten en -atlas voor verschillende soorten van hernieuwbare energie is alvast een eerste stap in de richting van een totaalplan.

Het college zal het project van GED zoals het nu voorligt negatief adviseren. Wij dringen aan op een regisseursrol voor de Vlaamse en provinciale overheden inzake een plan voor hernieuwbare energie voor gans Vlaanderen. Zo een energieplan zal duidelijk moeten maken waar windturbines in Vlaanderen een plaats kunnen krijgen. In afwachting van zulks totaalplan zijn wij van mening dat alle ingediende projecten in Vlaams-Brabant ingetrokken dienen te worden.