Gemeentebestuur steunt fruitsector
24 september 2014
Nood- en interventieplan klaar voor eventuele afkoppeling bij elektriciteitsschaarste
22 november 2014
Bekijk alles

Openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag windmolenpark GED afgelopen. Gemeente brengt negatief advies uit.

Het college van Burgemeester en Schepenen bracht op 13 oktober 2014 een negatief advies uit betreffende de milieuvergunningsaanvraag voor het uitbaten van een windmolenpark ten noorden van de Sint-Truidensesteenweg (N3) op het grondgebied van de gemeente Linter door de firma Green Energy Dynamics 2. Drie belangrijke elementen liggen aan de basis van dit negatief advies.

Het ontbreken van een totaalplan betreffende duurzame energie was voor het college een belangrijk element om te komen tot een negatief advies. Dergelijk totaalplan, waarvan volgens ons de provinciale en Vlaamse overheden de realisatie op zich moeten nemen, moet als doel hebben te komen tot afgebakende zones in Vlaanderen die geschikt zijn voor duurzame energievormen.

De beslissingen van de deputatie en van de provincieraad van Vlaams-Brabant betreffende de opmaak van een Visienota Ruimte, waarin aandacht besteed wordt aan de regisseursrol inzake ruimte voor duurzame energie, en de opmaak van een visienota met energiekansenkaarten en -atlas voor verschillende soorten van hernieuwbare energie zijn alvast belangrijke stappen in de richting van een totaalplan.

Enkel dergelijk totaalplan op basis van gedegen studiewerk betreffende technische, ruimtelijke en maatschappelijke mogelijkheden kan resulteren in een maatschappelijke draagvlak en concrete realisaties. Het biedt ook de mogelijkheid tot een betere coördinatie tussen verschillende initiatieven van windmolenparken, eerder dan geïsoleerde initiatieven in verschillende gemeenten.

Het college is ook van mening dat de aanvrager van de milieuvergunning onvoldoende inspanningen geleverd heeft om een lokaal draagvlak te creëren voor zijn project. Tal van relevante informatie voor het stimuleren van een lokaal draagvlak, zoals informatie over de aanvrager GED, de inplanting van de molens, de afstanden tot de bewoning, de studies met betrekking tot slagschaduw en geluidscontouren, werden niet op voldoende ruime wijze, bijvoorbeeld door publicatie van een folder of het aanbieden van deze informatie via een website, ter beschikking gesteld van de inwoners en omwonenden. De talrijke bezwaarschiften, 998 in totaal, waarvan 517 uit Linter en 187 uit het aangrenzende Zoutleeuw, zijn dan ook een gevolg van het ontbreken van een lokaal draagvlak.

De aanvrager voorziet in zijn project ook de mogelijkheid voor inwoners en omwonenden om mee te investeren in het windmolenpark. Dergelijke financiële participatie kan een positief element zijn in de creatie van een lokaal draagvlak. Wij zijn echter van mening dat de voorgestelde participatie via de oprichting van een wettelijk erkende coöperatieve vennootschap een belangrijke tekortkoming bevat, met name het ontbreken van een garantie voor de investeerders gelijkaardig aan de waarborg zoals voorzien in het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

Het ontbreken van een totaalplan voor hernieuwbare en duurzame energie, het ontbreken van voldoende inspanningen van de investeerder om een lokaal draagvlak te stimuleren, en mankementen aan de financiële structuur van het project hebben er toe geleid dat het college een negatief advies verleent voor dit project.

Wij hopen dat de deputatie ons negatief advies zal volgen bij de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag voor dit windmolenpark. Het college is alvast tevreden met de eerste stappen die de provincie Vlaams-Brabant gezet heeft in de richting van een totaalplan voor duurzame energievormen. Wij verzoeken de provincie Vlaams-Brabant om de nodige verdere stappen te nemen om te komen tot een dergelijk totaalplan.