Nood- en interventieplan klaar voor eventuele afkoppeling bij elektriciteitsschaarste
22 november 2014
Gemeentebestuur ontvangt Apostolisch Nuntius Monseigneur Giacinto Berloco
13 december 2014
Bekijk alles

Geeente in beroep tegen besluit betreffende de verdeelsleutel voor de kosten van de brandweer

Nadat de burgemeesters van de brandweerzone Oost geen akkoord konden bereiken over de verdeling voor de gemeentelijke dotaties aan de brandweerzone, nam de gouverneur op 20 november 2014 een besluit waarin hijzelf een verdeelsleutel heeft vastgesteld.

Voor de gemeente Linter wordt een percentage van 1,206% vastgesteld. Dit betekent een stijging van 29.39% ten opzicht van het bijdragepercentage van referentiejaar 2012. Concreet betekent dit een stijging van € 171.387 naar € 221.795,52.

De beslissing van de provinciegouverneur komt erop neer dat er een loutere financiële transfer plaatsheeft van de huidige zones met een vrijwilligerskorps naar andere zones met een beroepskorps, m.a.w. dat deze laatste een gedeelte van hun kost kunnen afwentelen op de zones met een vrijwilligerskorps. De stad Leuven zal door deze financiële transfer 1,2 miljoen euro minder betalen. Dit moet nu door de andere gemeenten gecompenseerd worden.

Momenteel wordt er enkel een verdeelsleutel bepaald voor de bijdrage voor de dienstverlening, maar aan de organisatie van de dienstverlening wordt nog niets veranderd. Dit wil dus zeggen dat bovenop de huidige stijging ingevolge een nieuwe verdeelsleutel, er in de toekomst nog aanzienlijke meerkosten gaan komen ingevolge de hervorming van de brandweer zelf.

Tegen het besluit van de gouverneur kan de gemeenteraad beroep indienen binnen een termijn van 20 dagen. Tijdens een extra gemeenteraad bij hoogdringendheid op maandag 8 december 2014 besliste de raad om dit ook effectief te doen.

Naast het beroep tegen de verdeelsleutel op zich is de gemeente ook niet akkoord met de overgangsperiode die voorzien wordt. De gouverneur voorziet een spreiding in tijd van de meerkost over vijf jaar. Het is echter aangewezen om de bijdragen pas op het definitieve niveau te positioneren op het ogenblik dat kan verwacht worden dat de brandweer overal binnen het verzorgingsgebied op dezelfde manier wordt georganiseerd. Om die reden is het niet redelijk om te voorzien in een spreiding in tijd van betaling over slechts 5 jaar. Het is billijk om deze overgangsperiode uit te breiden tot 10 jaar.