Herdenking 300 jaar kapel Het Eikske
1 mei 2013
Regenboogvlag wappert in Linter
13 mei 2013
Bekijk alles

Linter ontvangt €136.910 uit Plattelandsfonds

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor plattelandsbeleid, werd een ontwerp van decreet betreffende een plattelandsfonds aan het Vlaams parlement ter goedkeuring voorgelegd. Dit werd vandaag in de commissie plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement goedgekeurd. De gemeente Linter zal dit jaar nog kunnen rekenen op een bedrag van €136.910 uit dit plattelandsfonds.

“Met het plattelandsfonds wil ik tegemoet komen aan de uitdagingen waar tal van plattelandsgemeenten voor staan. Als behoeders van de open ruimte hebben zij een uitermate belangrijke rol, maar net het vrijwaren van die open ruimte brengt een aanzienlijke kost mee of leidt ertoe dat deze gemeenten minder inkomsten kunnen genereren. Ik hoop hen met deze middelen  een steun in de rug te kunnen geven”, aldus minister-president Kris Peeters.

Schepen van Financiën Andy Vandevelde is tevreden dat Linter met de oprichting van dit fonds extra financiële ruimte krijgt. “Heel wat plattelandsgemeenten kampen met een aantal problemen omwille van hun typische plattelandskenmerken, met name hun uitgestrektheid, lage bevolkingsdichtheid en de hoeveelheid open ruimte. Ook is het gemiddelde inkomen en de waarde van het onroerend goed lager op het platteland. Bovendien hebben de gemeenten vaak weinig economische activiteit waaruit ze voldoende inkomsten kunnen putten.  Met de oprichting van dit plattelandsfonds komt de Vlaamse Regering tegemoet aan deze vraag naar extra ondersteuning”, aldus schepen Andy Vandevelde.

De gemeenten die in aanmerking komen voor financiering uit het fonds, zijn geselecteerd omwille  van hun plattelandskarakter op basis van het criterium open ruimte, meer bepaald: het inwonersaantal per vierkante kilometer en het percentage bebouwde oppervlakte. In een tweede stap  werd bepaald hoeveel elke gemeente kon krijgen, met een maximum van 250.000 euro per jaar per gemeente. Bij deze verdeling werd rekening gehouden met de fiscale draagkracht van de gemeenten.

Om nu concreet gebruik te kunnen maken van de toegewezen financiering, moeten de betrokken gemeenten (een) project(en) indienen. Hierbij wordt gestreefd om de administratieve last voor de gemeenten zo beperkt mogelijk te houden. Linter zal deze gelden hoofdzakelijk gebruiken om het wegennet verder te onderhouden en te herstellen.