Een leefbare gemeente

Linter is en blijft een leefbare plattelandsgemeente, een gemeente waar het aangenaam is om te wonen. Dat begint met betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, in het bijzonder voor jonge gezinnen. Dat gaat niet enkel over aangename straten en pleinen die uitnodigen tot sociaal contact en waar mensen van de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook over goed onderhouden wegen, en aangename fietsverbindingen.

Voor ons is wonen in de eigen gemeente belangrijk. We streven ernaar dat iedereen toegang krijgt tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Daartoe moet er een voldoende aanbod aan betaalbare woningen en bouwgrond zijn. We onderzoeken daarom de mogelijkheden om als gemeente actief op te treden via een rollend fonds, waarbij de gemeente zelf gronden verkavelt en aan gunstig tarief verkoopt, via een toewijzingsreglement met voorrangsregels voor jonge gezinnen en inwoners die een band hebben met de gemeente.

De voorbije jaren werd heel wat geïnvesteerd in de vernieuwing van het wegennet. Tal van straten, zowel grote verbindingswegen, als kleinere zijstraten, kregen een nieuwe asfaltlaag of werden gerenoveerd met nieuwe betonvakken. Deze inspanningen dienen verder gezet te worden.

Met de aanleg van het fietspad tussen Drieslinter en Melkwezer werd een belangrijk deel van de Noord-Zuid-verbinding gerealiseerd. Ook de komende jaren zetten we verder in op de aanleg van fietspaden. De dossiers voor de aanleg van een fietspad langs de Landenstraat en langs de Geldenakenstraat werden reeds opgestart. We realiseren ook een aantal missing links wat betreft voetpaden.

Er werd ook gestart met de vernieuwing van enkele dorpskernen. We willen deze verfraaiing verder zetten door ook de andere dorpskernen te vernieuwen met aandacht voor rustpunten en groene elementen, zodat deze een aangename ontmoetingsplaats worden.

Verkeersveiligheid is een opdracht waar we samen moeten aan werken. Zowel de gemeente, de automobilist, fietsers en voetgangers dienen hier hun verantwoordelijkheid op te nemen.  Veiligheid voor alle weggebruikers wordt niet alleen bereikt door infrastructuurwerken maar ook door een aangepast rijgedrag van iedereen. De politie dient nog meer prioriteit te geven aan snelheidscontroles. Bij probleemsituaties zoeken we in overleg met de buurt naar oplossingen die realistisch en haalbaar zijn.

Een warme en bruisende gemeente

Voor ons moet Linter een warme en bruisende gemeente blijven: een gemeente waarin elke inwoner zich thuis voelt, geïntegreerd is en kan deelnemen aan een uitgebreid verenigingsleven. Een warme gemeente is tegelijk ook een open gemeente, waarin discriminatie, op welke basis ook, geen plaats heeft. Een beleid gericht op mensen die met elkaar, en niet naast elkaar, samenleven, met respect voor elkaar en voor de openbare ruimte.

Een bruisende gemeente als Linter kan  rekenen op een gevarieerd aanbod aan socio-culturele verenigingen en activiteiten, jeugdverenigingen en sportverenigingen waarbinnen vele vrijwilligers zich engageren en elkaar ontmoeten en versterken. Deze verdienen dan ook voldoende ondersteuning vanwege de gemeente.

De subsidies voor de culturele en sportieve verenigingen werden met ongeveer 12% opgetrokken. Door de toename van het aantal verenigingen moest de subsidiepot immers onder meer verenigingen verdeeld worden.  Door de stijging van de subsidies konden we hieraan tegemoet komen.

De talrijke Linterse socio-culturele en sportverenigingen en hun vrijwilligers blijven we logistiek en financieel ondersteunen. De financiële ondersteuning dient minstens op hetzelfde niveau te blijven behouden. Ook de jeugdverenigingen en de jeugdwerking van de sportclubs kunnen blijven rekenen op bijzondere aandacht.

Naast de vele initiatieven van verenigingen werden door de gemeente, meestal in samenwerking met de adviesraden of andere actoren, tal van initiatieven genomen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de jaarlijkse kerstmarkt, de aquareltentoonstelling, de vrijetijdsbeurs, … . Deze initiatieven blijven we ondersteunen. Nieuwe initiatieven geven we kansen.

Een positieve uitstraling, de lokale erfgoed- en andere troeven van een gemeente en de promotie van de gemeente zorgen er mee voor dat inwoners fier zijn op de gemeente waar zij wonen en dit versterkt de eigen gemeentelijke identiteit. Wanneer een gemeente voldoende toeristisch attractief is, schept dit bovendien kansen voor zowel de gemeente, de lokale ondernemers als de bevolking. Met een goede “citymarketing” zetten we Linter op de kaart Dit vereist niet alleen voldoende en goede promotie van de lokale troeven, maar vraagt ook de nodige inspanningen met betrekking tot het behoud van het aanwezig erfgoed, het onderhoud van wegen, fiets-, wandel- en voetpaden, en goede bewegwijzering, en het verder toegankelijk maken op een verantwoorde manier van de trage wegen.

In 2014 wordt de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Ook Linter ontkwam destijds niet aan de oorlogsgruwel. We besteden de nodige aandacht aan deze herdenking. Het pas geopende Museum van het 3de Regiment Lansiers vervult hierin een belangrijke rol. Het museum is een extra troef in het historisch erfgoed van onze gemeente en biedt onze inwoners de kans om kennis te maken met het Regiment. Ook voor de scholen kan dit museum een extra troef betekenen in hun geschiedkundig onderricht.

We willen alle vormen van uitsluiting actief bestrijden. Discriminatie op basis van geslacht, huidskleur, opleiding, handicap, familiesituatie geloofsovertuiging of seksuele geaardheid kan niet. Deze boodschap moeten we duidelijk uitdragen. Spil in het proces om tolerantie aan te moedigen zijn de jongeren. Scholen, jeugdbewegingen en sportverenigingen moeten hierin een prominente rol spelen.

Een zorgzame gemeente

Een warme gemeente is ondenkbaar zonder een beleid dat zorgt voor inwoners met specifieke noden. Neem nu onze senioren. De senioren van vandaag zijn lang niet meer de senioren van vroeger: ze blijven langer gezond, blijven langer actief, willen langer blijven wonen in hun eigen huis, maar dreigen soms te vereenzamen. We denken ook aan zieken en andere hulpbehoevenden. Aan werkende ouders die opvang zoeken voor de kinderen. Aan inwoners die op het randje van armoede leven of langdurig werkzoekend zijn en vaak niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Aan de vele mantelzorgers die zich in stilte inzetten voor iemand die ze graag zien, en die onze volle waardering verdienen.

De problematiek om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen bestaat uit verschillende facetten. Tijdens de Seniorenbeurs brachten we de verschillende partners rond dit thema samen. Via Beter Wonen aan de Gete informeren we verder over het aanpassen van bestaande woning van senioren om ze toegankelijk, veilig en comfortabel te houden. We zetten ook in op sensibilisatie van jonge bouwers om hun woning zo te ontwerpen dat latere aanpassingen eenvoudig en zonder al te veel kosten kunnen gebeuren. We creëren ook mogelijkheden voor verschillende woonvormen en oplossingen op maat als zorgwonen, kangoeroewonen, …

Serviceflats kunnen een brug vormen tussen het volledig zelfstandig wonen en een rusthuis. Momenteel zijn er in Linter nog geen serviceflats aanwezig. Als gemeente willen we hiervoor een kader creëren opdat in samenwerking met een privépartner een initiatief voor serviceflats  ontwikkeld kan worden om deze lacune in het woningaanbod op te vullen.

Linter ging een samenwerking aan met Landelijke Kinderopvang voor de uitbating van de buitenschoolse kinderopvang. Het personeel kreeg hierdoor een betere professionele ondersteuning en de kwaliteit van onze buitenschoolse kinderopvang werd hierdoor nog verhoogd. De stijging van het aantal opgevangen kinderen bewijst de tevredenheid van ouders en kinderen over Stekelbees. Ook de bouw van de nieuwe opvanglocatie in Wommersom droeg bij tot een verhoogde tevredenheid. Deze kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang willen we ook de komende jaren verder verzekeren.

Tijdens de zomervakantie zorgen we voor voldoende activiteiten voor de kinderen. De werking van de Grabbelpas werd uitgebreid, en een kleutersportweek zorgde reeds voor het nodige amusement. We willen deze activiteiten nog uitbreiden. Samen met de kinderopvang van Stekelbees beschikt Linter zo over een uitgebreid aanbod aan kinderopvang om de zomervakantie te overbruggen.

Een toekomstgerichte gemeente

De ‘gemeente van de toekomst’ is in de eerste plaats een gemeente die investeert in het onderwijs van haar kinderen. Het is een gemeente die de schaarse ruimte verstandig gebruikt, en die ruimte geeft aan zowel landbouw als aan natuur. Het is ook een gemeente met gezonde financiën, die weet dat een euro maar één keer kan worden uitgegeven. Door goed financieel bestuur kan Linter blijven investeren in de toekomst.

In het verleden werd reeds geïnvesteerd in de gemeenteschool De Zandloper. Zo werden een aantal lokalen vernieuwd in de voorste blok van de site en kwam er een nieuwe turnzaal. Ondertussen zijn de plannen klaar voor de verdere vernieuwing van de middelste en achterste blok van de site. Deze werken starten in 2013. Na realisatie zullen we beschikken over een moderne inrichting die beter tegemoetkomt aan de noden van een hedendaagse school. Er wordt voorzien in ruimere lokalen, een grotere refter, meer sanitaire voorzieningen, voorzieningen voor moderne onderwijstechnologieën, een vernieuwde speelplaats, en dit alles rekening houdend met de meest recente normen en reglementeringen.

We blijven er naar streven om de gemeentelijke kleuterscholen in Melkwezer en Neerhespen te behouden. Kleuteronderwijs dicht bij huis is immers een meerwaarde voor onze kleuters. Met het oog daarop werd de verwarming vernieuwd in de school te Neerhespen en zullen we ook nog de ramen vernieuwen. Zo verhogen we het comfort voor onze kleuters. Ook de andere onderwijsnetten, in Drieslinter, Neerlinter en Orsmaal, blijven we verder ondersteunen.

We werken mee aan initiatieven voor kwaliteitsonderwijs. De wetenschapstruck liet de kinderen reeds kennis maken met de wondere wereld van wetenschap en technologie. De komst van de mobiele fruitpers betekende een kennismaking met de hoogstamboomgaard en de fruitsector. Gelijkaardige initiatieven nemen we ook de komende jaren.

Linter mag trots zijn op haar valleien van de  Gete, met de fietsroute langs de oude spoorwegzate en andere trage wegen die de vallei doorkruisen.  Natuurrecreatie, wandelen en fietsen worden zo weer volop trekpleisters voor een landelijke Linter. Linter zal het landschap en haar natuur dan ook verder openstellen voor het publiek.  De provincie Vlaams-Brabant doet eveneens investeringen in de Getevallei om de toegankelijkheid te vergroten.

We ondertekenden ook het charter van de biodiversiteit met als doel de biodiversiteit  in Linter meer en betere kansen te bieden. In de komende legislatuur wensen wij hierop verder te bouwen en onze koestersoorten, zoals de Grauwe Gors, de Kamsalamander en de Rivierdonderpad, verder kansen te geven.

Met het Regionaal Landschap Zuid Hageland werken we verder aan een duurzame natuur- en landschapszorg. De goede samenwerking tussen de overheid en de verenigingen voor natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw en jacht blijven we stimuleren.

Bodemerosie tast de vruchtbaarheid van onze landbouw gronden aan.  Samen met de VLM werkt de gemeente verder aan de uitbreiding van het erosiebestrijdingsplan (bufferzones, bermen…).

Op economisch vlak moeten de troeven die wij hebben volop kansen krijgen. Als plattelandsgemeente is de landbouwactiviteit immers belangrijk. Hierin spelen fruitteelt en akkerbouw een belangrijke rol. We besteden ook de nodige aandacht aan de lokale middenstand, en blijven initiatieven zoals de lokale open bedrijvendag ondersteunen.

Via  Beter Wonen aan de Gete zal Linter de inwoners sensibiliseren en stimuleren tot energiezuinig inzake duurzaam, ecologisch en energiebewust bouwen en wonen.  Energiebewust en duurzaam (ver)bouwen en wonen komt niet alleen ten goede van het milieu, maar ook van de bewoner. De energiekosten worden immers geminimaliseerd en het woningcomfort wordt verhoogd.

Linter is nog steeds een financieel gezonde gemeente. Bij een onderzoek van Het Laatste Nieuws naar de financiële situatie van alle Vlaamse gemeentes kreeg Linter een score van 7/10. Linter staat hiermee aan de top in onze regio.

De voorbije jaren werd de gewone dienst steeds met een positief saldo afgesloten, waardoor we ook in staat geweest zijn om een spaarpot op te bouwen. In 2001 hebben wij reeds een herstel- en saneringsplan doorgevoerd, waardoor de financiën onder controle konden gehouden worden. Dit was ook nodig. Zo draaide de gemeente destijds met  jaarlijkse tekorten van 200.000 € tot 600.000 €. We hebben toen moeten ingrijpen. Van dit herstel- en saneringsplan heeft de gemeente de voorbije tien jaar de vruchten geplukt. Enerzijds hebben we getracht de uitgaven voor werking en personeel onder controle te houden. Anderzijds hebben de inwoners ook bijgedragen door een aanpassing van de belastingen. Desalniettemin is Linter met zijn belastingtarieven op hetzelfde niveau gebleven als vergelijkbare gemeenten in de omgeving.

Met een aanvullende personenbelasting van 8 % en een onroerende voorheffing van 1.200 opcentiemen blijft Linter een fiscaal aantrekkelijke gemeente, met tarieven die op gelijke voet liggen van de andere steden en gemeenten in onze regio. De personenbelasting in de ons omliggende gemeenten varieert overal tussen 7,5 en 8 %. Onze opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de laagste van onze regio. De komende legislatuur willen we deze tarieven onveranderd behouden.

Bij elk project onderzoeken we ook steeds de mogelijkheden voor subsidiëring door andere partners. In het verleden verkregen we reeds aanzienlijke subsidies van Europa, het Vlaams Gewest, en de provincie Vlaams-Brabant, voor o.a. de herinrichting van het Stationssplein en de aanleg van fietspaden langs de Stationsstraat , de Landenstraat en de Geldenakenstraat.

Aan de toekomst van een gemeente werken overheid en inwoners samen. De ingeslagen weg van informatievergaderingen bij belangrijke beslissingsmomenten willen we dan ook verder zetten.

 

Download hier de pdf versie van de beleidsverklaring 2013-2018.