Gemeente werkt aan trage wegen
28 februari 2013
De kleuren van Picasso
12 april 2013
Bekijk alles

Resolutie tegen Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap verworpen op gemeenteraad

De NV-A vroeg de gemeenteraad om een resolutie te stemmen waarin de gemeente zich engageert om niet deel te nemen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap. Volgens N-VA is heel de constructie opgezet om de Franstaligen een vehikel te bieden met perspectief op de uitbreiding van Brussel, en ze verzet zich hier dan ook met hand en tand tegen.

De CD&V-fractie steunt deze resolutie niet. Eerste schepen Andy Vandevelde licht toe waarom: “De oprichting van een Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap maakt deel uit van het globale akkoord dat leidde tot de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en gerechtelijk arrondissement Brussel. Deze wetten zijn intussen gestemd. De gewesten dienen nu een samenwerkingsakkoord te sluiten om de nadere regels en het voorwerp van dit overlegorgaan vast te leggen.

De Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap werd opgericht met het oog op overleg over de aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen, in het bijzonder mobiliteit, verkeersveiligheid en de wegenwerken vanuit, naar en rond Brussel. Het is dus geen nieuw wetgevend of beleidsvoerend orgaan, en het heeft ook geen beslissingsbevoegdheid of financiële middelen. Het is louter een overlegstructuur.

De gemeenten van Vlaams-Brabant en Waals-Brabant maken inderdaad van rechtswege deel uit van dit platform maar kunnen niet verplicht worden, laat staan gesanctioneerd worden, om aanwezig te zijn op het overleg.

De CD&V-fractie vindt de oprichting van een overlegorgaan nuttig. Heel veel mensen uit Vlaams-Brabant, en ook uit Linter, worden dagelijks geconfronteerd met mobiliteitsproblemen rond Brussel. We kunnen niet klagen dat we niets te zeggen hebben over zaken zoals de ring rond Brussel om vervolgens dergelijk overleg resoluut af te wijzen.

De oprichting van het overlegorgaan maakt dus deel uit van het Vlinderakkoord over de zesde staatshervorming. Door de overheveling van maar liefst 17 miljard euro naar de gemeenschappen en gewesten verschuift het zwaartepunt in ons land onomkeerbaar.

Deze staatshervorming, in volle uitvoering, heeft impact op vrijwel elk aspect van het leven van de Vlaming. Vlaanderen zal een doelgerichter activeringsbeleid van werkzoekenden kunnen voeren Vlaanderen krijgt nieuwe bevoegdheden inzake kinderbijslag, ouderenzorg,personen met een handicap en eerstelijnsgezondheidszorg. Vlaanderen zal over een sterker economisch instrumentarium beschikken, met het vestigingsbeleid, het Participatiefonds, de handelshuur enzovoort. Vlaanderen zal meer dan ooit kunnen werken aan een betaalbaar wonen dankzij de woonbonus en de huurwetgeving. Vlaanderen zal over echte fiscale autonomie kunnen beschikken. Daarom staan we achter de uitvoering van alle gemaakte afspraken in kader van de zesde staatshervorming.”

De CD&V-fractie wijst er op dat Bart De Wever die, eenmaal aan zet als Koninklijk Verduidelijker, tijdens de onderhandelingen voor een federale regering stelde dat de drie Gewesten uitgenodigd worden tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden en voorzag in de creatie van een overlegorgaan tussen het Vlaams en het Brussels Gewest i.v.m. verkeersplannen en wegenwerken die de toegang of uitgang tot Brussel betreffen (pagina 37/48). “Is de oprichting van een Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap dan niet meer of niet minder dan de uitvoering van het voornemen van Bart De Wever?” stelt schepen Andy Vandevelde zich de vraag.